Terms and Conditions Essence of Pure Light

Terms and Conditions Limmen, 4 april 2017, versie 1.0

Article 1. Definitions. In these Terms and Conditions, the following definitions shall apply:

Provider:
Essence of Pure Light, part of the Groene Linde VOF;

Buyer:
Jij als klant van de Essence of Pure Light, part of the Groene Linde VOF;

Product:
The Product or Service that by entering into an agreement between you and Essence of Pure Light, part of the Groene Linde VOF by or through Essence of Pure Light, part of the Groene Linde VOF delivered to you within an agreed timeframe;

Conditions:
these Terms and Conditions Essence of Pure Light, part of the Groene Linde VOF;

Written response:
Under a written response, a response to a letter or email is understood by the customer service of Essence of Pure Light, part of the Groene Linde VOF;

Article 2. Applicability

2.1 All Terms, Orders and Agreements of the Provider, except for any other General Terms and Conditions, shall apply to these Terms.

2.2 By accepting an offer or making an order, you expressly acknowledge these Terms.

2.3 The provisions of these Terms and Conditions may be waived only after written notice or approval by the Provider, in which case the remaining provisions will remain in force.

2.4 All rights and claims, as contained in these Terms and Conditions, and any further agreements made for the Offeror shall be deemed to be equally applicable to intermediaries and other third parties engaged by the Provider.

2.5 These Terms respect the rights of the consumer arising from the law (or the sales agreement).

2.6 The Provider has the right to change these Terms and Conditions of the Website without prior notice.

Artikel 3. Aanbiedingen/overeenkomsten

3.1 Alle aanbiedingen van de Aanbieder zijn vrijblijvend en de Aanbieder behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

3.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van jouw bestelling door de Aanbieder. De Aanbieder is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde Voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd of geleverd kan worden, deelt de Aanbieder dit mede binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

3.3 De overeenkomst bevat alle tussen de door jou en de Aanbieder gemaakte afspraken en treedt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en/of afspraken tussen jou en de Aanbieder.

3.4 De administratie van de Aanbieder geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door jou aan de Aanbieder verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door de Aanbieder verrichtte leveringen. De Aanbieder erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de Voorwaarden erken jij dit eveneens.

Artikel 4. Prijzen en betalingen

4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden Producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief (verpakking- en) verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Indien de afnemer zich niet in het land van de verzending bevindt, is de afnemer aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten.

4.2 Als op onze prijslijsten of op de orderbevestiging een prijs vermeld staat die incorrect is, behouden wij ons het recht voor alsnog de juiste prijs in rekening te brengen. De koper kan alsnog de overeenkomst ontbinden door dit schriftelijk kenbaar te maken en daarbij de geleverde goederen retour te zenden.

4.3 Indien de prijzen voor de aangeboden Producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, ben je gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door de Aanbieder.4.4 Indien de Aanbieder haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van de Aanbieder om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

Ten laste van de koper komen tevens alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die de Aanbieder als gevolg van niet nakoming door koper van diens verplichtingen heeft moeten maken.

4. 5 Ingeval van niet-tijdige betaling is de Aanbieder bevoegd (verdere) levering van zaken op te schorten tot het moment waarop de koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde kosten daaronder begrepen.

Artikel 5. Levering

5.1 De door de Aanbieder opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft jou geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht je bestelling te annuleren, dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van jou redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat je de overeenkomst in stand laat. Je bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren, dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is, door middel van een schriftelijke melding aan de klantenservice van de Aanbieder.

5.2 De door de Aanbieder opgegeven levertijden gelden louter voor leveringen in Nederland en zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de Aanbieder derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarna een redelijke termijn zal gelden voor nakoming welke termijn minstens zeven werkdagen zal zijn.

5.3 Indien je reeds betalingen hebt gedaan in het kader van de uitvoering van de overeenkomst welke ingevolge artikel 5.1 van deze Voorwaarden door jou wordt ontbonden, zal de Aanbieder het reeds betaalde bedrag binnen 10 werkdagen nadat zij de in artikel 5.1 genoemde verklaring heeft ontvangen, aan jou terugbetalen.

5.4 De levering van de Producten geschiedt op het tijdstip waarop de Producten gereed zijn voor verzending aan jou. Hierbij kunnen geen rechten ontleend worden aan opgenomen preferenties.

5.5 De Aanbieder is bevoegd om bij de uitvoering van jouw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

5.6 De wijze van verpakking en verzenden en de keuze van het verpakkingsmateriaal wordt door de Aanbieder bepaald. Wij zullen er altijd voor kiezen om verpakkingsmateriaal zoveel mogelijk te hergebruiken.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op aan jou ter beschikking gestelde Producten en verband houdende met deze Internetsite berusten bij de Aanbieder c.q. haar toeleveranciers. Onder intellectuele eigendom wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder tevens begrepen sui generis rechten op databanken of andere voortbrengselen, alsmede – al dan niet octrooieerbare – technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

6.2 De Aanbieder garandeert niet dat de aan jou geleverde Producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 De koper mag de Producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, afleveren of vervreemden.

Artikel 8. Communicatie

8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen jou en de Aanbieder, dan wel tussen de Aanbieder en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen jou en de Aanbieder, is de Aanbieder niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door de Aanbieder.

Artikel 9. Reclames

9.1 Reclamering kan uitsluitend plaatsvinden bij de Aanbieder zoals deze omschreven is in
artikel 1.

9.2 Jij hebt de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de Producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dien je de Aanbieder daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd hiervan op de hoogte te stellen.

9.3 Retournering van de Producten kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan de Aanbieder en indien voorzien van een retournummer.

9.4 Indien is aangetoond dat de Producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft de Aanbieder de keuze de betreffende Producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe Producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

9.5 Indien jij een Product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heb je het recht het Product binnen zeven (7) dagen na aflevering aan de Aanbieder te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het Product onbeschadigd is en de verzegeling op de verpakking niet is verbroken en vergezeld van de originele faktuurbon, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor jouw rekening komen.

9.6 De Aanbieder behoudt het recht om geretourneerde Producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat het Product reeds is geopend, gebruikt of door jouw schuld (anders dan die van de Aanbieder, de leverancier of de transporteur van het Product) is beschadigd.

9.7 Indien een Product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van de Aanbieder schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van jou te wijten is of anderszins voor jouw risico komt, zal de Aanbieder je hiervan in kennis stellen. De Aanbieder heeft het recht om de waardevermindering van het Product als gevolg van deze schade van het aan jou terug te betalen bedrag in te houden.

9.8 De Aanbieder zal, nadat de producten zijn geretourneerd, het door de klant daarvoor geheel of gedeeltelijk betaalde bedrag binnen 4 weken aan de klant retourneren.

9.9 Door de Aanbieder worden geen garanties gegeven op Producten van Toeleveranciers of waarop levering- en/of licentievoorwaarden van derden van toepassing zijn.

9.10 Geringe afwijkingen in kwaliteit van de Producten, welke technisch onvermijdelijk zijn dan wel in het handelsverkeer algemeen worden toegelaten, kunnen geen grond opleveren voor reclame noch voor ontbinding van de Overeenkomst.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1 Behoudens de verplichtingen die voortkomen uit garantie, is de Aanbieder nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper en anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld onzerzijds.

10.2 De Aanbieder is niet aansprakelijk voor het deugdelijk en ongestoord functioneren van de telecommunicatie-infrastructuur en de gebruikte randapparatuur of voor uitval of onbereikbaarheid van haar systeem. Hieronder worden onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan storingen in verband met data, storingen in de verbinding met Internetproviders, storingen in het gebruikte telecommunicatieverbindingen, volledige bezetting van lijnen, uitval van de elektriciteit en andere storingen.

10.3 Ook is de Aanbieder niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van de Internetsite van de Aanbieder wegens onderhoud of anderszins.

10.4 De Aanbieder aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van de door ons geleverde informatie over de door ons geleverde Producten. Tevens sluit de Aanbieder iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de gegeven adviezen en antwoorden op vragen via e-mail en/of de telefoon, tenzij hier sprake is van opzet op grove schuld.

10.5 De koper is verantwoordelijk voor de geheimhouding van zijn gebruikersnaam/identificatiecode en/of wachtwoord. De koper is ook verantwoordelijk en aansprakelijk voor eventueel misbruik of ongeautoriseerd gebruik van zijn gebruikersnaam/identificatiecode en/of wachtwoord. Zulks is slechts anders vanaf het moment dat koper aan klantenservice schriftelijk heeft verzocht de gebruikersnaam/identificatiecode en/of wachtwoord buiten gebruik te stellen. Behoudens tegenbewijs wordt de koper geacht tekort geschoten te zijn in de geheimhouding van zijn wachtwoord indien misbruik van zijn identificatiecode en/of wachtwoord gemaakt wordt.

Artikel 11. Overmacht

11.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft de Aanbieder in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van jouw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door jou dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat de Aanbieder gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

11.2 Onder overmacht van de Aanbieder wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van haar gevergd kan worden, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend stakingen, uitsluitingen en stagnatie of andere problemen bij de Aanbieder of haar toeleveranciers en/of maatregelen van enige overheidsinstanties, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen de Aanbieder en de koper is Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht overeenkomstig het Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut of, indien de Aanbieder daarvoor kiest, de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van de Aanbieder of de koper. De procedure zal worden gevoerd in de Nederlandse taal. Het scheidsgerecht beslist naar de regelen des rechts.

12.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met de Aanbieder in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door de Aanbieder vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

12.4 Wanneer door de Aanbieder gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. Jij kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat de Aanbieder deze Voorwaarden soepel toepast.

Artikel 13. Nederlandse tekst prevaleert

13.1 De Nederlandse tekst van deze algemene Voorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan.